Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů a kontaktní údaje

Vaše osobní údaje bude zpracovávat společnost Future Original Glass s.r.o., IČ: 19184263, se sídlem Žalhostice 190, 411 01, Žalhostice zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 50310 (dále jen „správce“ nebo „my“).

Kontaktní údaje:
adresa: Žalhostice 190, 411 01, Žalhostice
telefon: +420 601 001 367
e-mail: info@bohemiaporcelainstory.com

Zpracovávané osobní údaje, právní základ a účel zpracování

Registrací s námi uzavíráte smlouvu, jejímž předmětem je zobrazení obsahu Vám nebo Vámi určené osobě, či subjektu.

Vaši e-mailovou adresu a telefonní číslo budeme používat pro zasílání obchodních sdělení souvisejících s naší nabídkou podobného zaměření. Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem naší společnosti na rozvoji své činnosti. Zasílání těchto obchodních sdělení lze kdykoli ukončit žádostí zaslanou na e-mail: info@bohemiaporcelainstory.com.

Poskytnutí údajů není povinné. V případě, že nám neposkytnete osobní údaje vyžadované v registraci, nebudeme Vám moci poskytnout přístup k obsahu.

Příjemci osobních údajů a místo zpracování osobních údajů

K Vašim osobním údajům mají přístup zaměstnanci naší společnosti, případně externí zpracovatelé, kteří jsou pověřeni konkrétními úkoly, vážícími se k účelu zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje budou uchovávány v elektronické podobě.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje uchovávané za účelem plnění smlouvy budeme zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a dále s ohledem na promlčecí lhůty, stanovené občanským zákoníkem, po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoli požadovat přístup ke svým údajům. To znamená, že Vám na základě Vaší žádosti poskytneme informaci o tom, které Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány a po jakou dobu budou zpracovávány.

Máte právo kdykoli požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účely, pro něž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.).

Dále máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich údajů pro účely přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení). Pokud tak učiníte, nebudou Vaše osobní údaje k tomuto účelu dále používány. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem, v takovém případě budeme Vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody.

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. To znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali Vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně.

Jakým způsobem můžete svá práva uplatnit

Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše společnost. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny výše).

Webové stránky - soubory protokolů

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme, patří:

  • Vaše IP Adresa
  • Otevíraná stránka našeho webu
  • Kód odpovědi http
  • Identifikace Vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně tří let.

Analýza a statistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme, nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.

Předávání osobních údajů do třetích zemí

K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.

Projekt a jeho další rozvoj podporují: CEWE FOG Porzellanikon